Inspiratie voor een kernversterkend winkelbeleid

Brussel, vrijdag 16 maart 2018

Cover maart 2018.JPG

Programma

Direct naar de programmabrochure en het inschrijvingsformulier.

20180316_PLCM_Sprekers.JPG 

9u30 Ontvangst met koffie en thee
10uWelkom
Bart Palmaers, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
10u10

Inwerkingtreding decreet integraal handelsvestigingsbeleid: stand van zaken
Johan Guldix, kabinet Minister Philippe Muyters

In 10 minuten schetst Johan Guldix, adviseur economie van minister Philippe Muyters, hoe ver het staat met de inwerkingtreding (integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning, handhavingsluik, Comité van Kleinhandel), welke nieuwe documentatie en tools beschikbaar zijn en wat u de komende maanden nog mag verwachten.
Kortom, een bondig overzicht om de dag te starten.

10u20

Europa beschouwt detailhandel als een dienst. Wat is de impact?
Matthias Strubbe, LDR Advocaten

Het Hof van Justitie bevestigde in een recent arrest dat detailhandel een "dienst" uitmaakt in de zin van de Dienstenrichtlijn. Tegelijkertijd gaf het Hof aan dat gemeenten via een bestemmingsplan, en onder voorwaarden, niet-volumineuze detailhandel in geografische gebieden buiten het stadscentrum kunnen verbieden. Matthias Strubbe geeft zijn visie op de impact van deze uitspraak op de 'regulering' van kleinhandel via ruimtelijke planningsinstrumenten.

​10u40

Een EDRL-proof argumentatie voor een kernversterkend winkelbeleid
Eline Horemans, Agentschap Innoveren en Ondernemen

In het kader van het Vlaams beleidskader detailhandel liet VLAIO een voorbeeldargumentatie uitwerken met betrekking tot de 4 doelstellingen van het decreet IHB. Deze argumentatie, met respect voor de Europese Dienstenrichtlijn, kunnen gemeenten hanteren bij de opmaak van plannen en convenanten en bij het beoordelen van vergunningsaanvragen.

Lees hier het volledige advies (Stibbe) 'EDRL-proof argumentatie voor een kernversterkend winkelbeleid'.

11u

Waar hoort de winkel?
Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

Leo Van Broeck zal in zijn gekende stijl de link leggen tussen enerzijds de grote maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen en anderzijds het winkellandschap in Vlaanderen. Vanuit de vraagstelling 'Waar hoort de winkel?' mag u zich verwachten aan kritische maar constructieve suggesties ten aanzien van het lokale winkelbeleid.

12u15

Lunch

Voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken tijdens een wandelbuffet.

13u15

Parallelle namiddagsessies

Elke sessie start met een toelichting over één inspirerende praktijk. Vervolgens is er ruimte voor vraagstelling en polsen we bij de deelnemers naar hun ervaringen over het onderwerp van de sessie.

1.       Lier: een zelfevaluatie door een pre-IHB-pionier

Nog vóór het decreet integraal handelsvestigingsbeleid werd gestemd, pakte de stad Lier in haar Beleidsvisie Detailhandel uit met duidelijke keuzes om de complementariteit van het winkelaanbod op Liers grondgebied te verbeteren en om het kernwinkelgebied te versterken. Om de ruimtelijke principes en de gewenste locatieperspectieven ook juridisch te verankeren, maakte het een stedenbouwkundige verordening op die ondertussen gecontesteerd werd.  Parallel zette het stadsbestuur maximaal in op een breed gamma aan complementaire stimulansen.  Ann Hellemans (RO) en Hannelore Vermassen (Economie) bespreken het traject van de laatste 2 jaar: van de gemaakte keuzes over de discussies en betwistingen tot het toekomstige pad. Ervaringen en afwegingen die voor elke gemeente relevant kunnen zijn.

2.       Roeselare: een blik op de resultaten na 2,5 jaar

De stad Roeselare mag dan wel een van onze kleinere centrumsteden zijn, aan ambities geen gebrek.  Dat bleek ook uit het Kernplan Roeselare dat van de stadskern een echt belevingscentrum wil maken. Naast duidelijke ruimtelijke keuzes over kern en periferie, wordt vooral ingezet op een aantrekkelijke openbare ruimte, vergroening, een aangepaste mobiliteit, wandelversterkend parkeren, een hogere stedenbouwkundige kwaliteit, evenementen en digitale ontmoeting.  Ruim 2 jaar na de lancering maakt Vanessa Dehulllu, diensthoofd Wonen, Economie en Landbouw een balans op: welke resultaten zijn er geboekt en hoe reageren alle betrokkenen (bezoekers en marktpartijen)? Tegelijkertijd kijkt ze ook vooruit: wat heeft de stad Roeselare nog in petto en waar willen ze de komende jaren op inzetten?

3.       Turnhout: vastgoed vanuit verschillende hoeken benaderd

Hoewel velen het vastgoed beschouwen als dé sleutel voor een succesvol kernversterkend winkelbeleid, ontbreekt net deze component vaak in de praktijk. De stad Turnhout zet om die reden al enkele jaren doelbewust in op een beter inzicht over en een nauwere relatie met de winkelvastgoedeigenaren. Hierdoor geraakten heel wat leegstaande panden gereactiveerd of herbestemd en ontstonden spontane initiatieven in de winkelstraat (van flexibele huur tot promotionele acties).  Tegelijkertijd hoopt Turnhout met het gemengd inbreidingsproject  Turnova ook via de ontwikkelaars een nieuwe dynamiek te creëren in het hart van het winkelgebied.  Melanie Ryckaert, diensthoofd economie, geeft met een toelichting over de Turnhoutse ervaringen de aanzet voor een ervaringsuitwisseling over aspect vastgoed in het winkelbeleid.

​4.       Sint-Truiden: klantenbinding via evenementen en promotie

Winkelstad Sint-Truiden zou volgens experts in de hoek moeten zitten waar de klappen vallen. Niet groot genoeg in een landschap waar alleen de groten kunnen overleven. Tenzij je de ambities sterk terugschroeft. Niets is echter minder waar! Een vernieuwd stadscentrum, verscheidene geslaagde shopping-evenementen en een succesvol digitaal klantenkaartsysteem Shop & The City, geven Sint-Truiden dynamiek.
Shop & The City werd in 2014 gelanceerd in de schoot van centrumorganisatie vzw Trud'or. Vandaag nemen 360 handelaars deel, kunnen bezoekers iedere maand een wagen winnen én levert het systeem een schat aan data op voor een succesvolle citymarketing. Marijn Ghys, centrummanager van Sint-Truiden, legt het u glashelder uit.

14u30

Parallelle sessies – vervolg

Herhaling van de drie bovenstaande sessies. Elke deelnemer kan in totaal twee sessies volgen.

15u45 Afsluitende receptie en netwerkmoment

 

Fasten your seatbelts! Niet alleen is de volledige landing van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) in zicht, tegelijkertijd blijft de wondere wereld van het winkelen met zo’n vaart evolueren dat het parcours zich nog altijd hobbelig én boeiend aandient.

De laatste bijeenkomsten van het Platform stonden volledig in het teken van het decreet IHB. Nu verruimen we met plezier terug onze blik op winkelbeleid in de brede zin. Weliswaar starten we de dag met de ondertussen klassieke stand van zaken: wat weten en hebben we al, welke stappen mag je nog verwachten de komende maanden?

We staan ook even stil bij de impact van het Europees recht, en met name de Europese Dienstenrichtlijn op het ruimtelijk winkelbeleid. Welk effect heeft het recente arrest van het Europees Hof van Justitie? We reiken ook de nodige argumentatie aan die u in verschillende instrumenten kan hanteren, zonder dat uw winkelbeleid aan rechtszekerheid of soliditeit inboet.

Daarna laten we de inspiratieteugels vieren en we doen dat vanuit een brede benadering van de verschillende uitdagingen inzake winkelen. Als key note spreker laten we Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester, aan het woord. Hij is goed geplaatst om een standpunt in te nemen over het winkellandschap vandaag en morgen. In zijn gekende stijl zal hij de link leggen naar de grote maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen. Vanuit de vraagstelling ‘Waar hoort de winkel?’ mag u zich verwachten aan kritische maar constructieve suggesties ten aanzien van het Vlaamse en lokale winkelbeleid. Mogelijks confronterend, maar zeker inspirerend.

Ook na de pauze gaan we voor een Platform Centrummanagement old style: vertrekkend vanuit de praktijk komen diverse uitdagingen en mogelijke antwoorden aan bod. Met de stad Lier laten we een pionier terugblikken op de gedurfde beleidskeuzes in pre-IHB-tijden. Ook Roeselare maakt een balans op van 2,5 jaar hard werken aan de uitvoering van hun holistisch Kernplan. De stad Turnhout belicht haar verschillende benaderingswijzen van vastgoed: van samenwerking tussen eigenaars tot grootschalige investeringen in de binnenstad. En met Shop & The City toont Sint-Truiden hoe professioneel inzetten op klantenbinding de binnenstad springlevend houdt.

Kortom, winkelbeleid alweer vanuit diverse invalshoeken bekeken. Bent u, vanuit economie, ruimtelijke ordening of citymarketing, van ver of nabij betrokken bij het winkelen in uw gemeente? Dan hopen we u alweer te mogen verwelkomen op deze Platformbijeenkomst.

Partners

Het Platform Centrummanagement is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. De platformbijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het project ‘Kernversterkend Winkelbeleid van A tot Z’ van de VVSG, i.s.m. het Agentschap Innoveren & Ondernemen, en met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Hermesfonds.

Partnerbalk.PNG