Het Integraal Handelsvestigingsbeleid: van decreet naar praktijk

Brussel, vrijdag 24 maart 2017

 

 

Programma

 

 

9u30Ontvangst met koffie en thee
10uWelkom
Mieck Vos, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
10u10

Van decreet naar praktijk: een stand van zaken
Eline Horemans, Agentschap Innoveren en Ondernemen

Eline Horemans gaat van start met een korte opfrissing: welke zijn de centrale uitgangspunten van het decreet en wat heeft het decreet te bieden voor de gemeente?  We overlopen de inwerkingtreding van de verschillende bepalingen en de relevante evoluties en flankerende maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening.  Daarbij krijgt u ook een bondig overzicht van de lopende initiatieven die kunnen bijdragen aan de gemeentelijke omzetting van het decreet in de praktijk.

10u50

Van doelstellingen naar afwegingskader
Ingrid Schroyens, Idea Consult & Filip Lagiewka, Omgeving

IdeaConsult ontwikkelde op vraag van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een afwegingskader. Dit kader moet een gemeente in staat stellen om het gemeentelijk beleid af te stemmen op de doelstellingen van het decreet, om de juiste planningsinitiatieven te nemen, en – last but not least –  om vergunningsaanvragen aan de hand van duidelijke criteria te kunnen beoordelen. Ingrid Schroyens en Filip Lagiewka lichten dit afwegingskader toe. Daarbij komen ook de verschillende categorieën van kleinhandelsactiviteiten aan bod en wordt stilgestaan bij het belang van een integrale benadering. 

11u40

In de praktijk: een blik op Beringen
Gilbert Lambrechts, stad Beringen

Het stadsbestuur van Beringen is zich erg bewust van de uitdagingen op het vlak van detailhandel en is bereid om duidelijke beleidskeuzes te maken.  Hoe ver staat de stad met haar winkelbeleid? En hoe kijkt ze naar de mogelijkheden die het decreet IHB biedt? Kan het decreet tot een trendbreuk leiden en wat zijn de voornaamste uitdagingen die het stadsbestuur daarbij ervaart? Recht uit de praktijk, een eerlijke en inspirerende getuigenis.

12u15

Lunch

Voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken tijdens een wandelbuffet.

13u15Parallelle namiddagsessies
1.       De beoordeling van een vergunningsaanvraag - case Geel
Na een korte schets van de ruimtelijk-economische beleids- en planningscontext van de stad Geel, gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag met een fictieve vergunningsaanvraag.  Aan de hand van het afwegingskader dat in de voormiddag werd voorgesteld, motiveren zij een weigering of toekenning van de aanvraag. Vervolgens bespreken ze welke initiatieven of bijsturingen nodig zijn op het vlak van visie en planningsinstrumenten om de detailhandel beter te kunnen sturen in overeenstemming met de beoogde doelstellingen. 
Begeleiding door Agentschap Innoveren & Ondernemen en/of Idea Consult
2.       De beoordeling van een vergunningsaanvraag - case Geel
Na een korte schets van de ruimtelijk-economische beleids- en planningscontext van de stad Geel, gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag met een fictieve vergunningsaanvraag.  Aan de hand van het afwegingskader dat in de voormiddag werd voorgesteld, motiveren zij een weigering of toekenning van de aanvraag. Vervolgens bespreken ze welke initiatieven of bijsturingen nodig zijn op het vlak van visie en planningsinstrumenten om de detailhandel beter te kunnen sturen in overeenstemming met de beoogde doelstellingen. 
Begeleiding door Agentschap Innoveren & Ondernemen en/of Idea Consult

3.       Baanwinkels en gemeenten op één lijn
De negatieve effecten van baanwinkel(concentratie)s worden alsmaar duidelijker: groeiende mobiliteitsdruk, achteruitgang van de leefbaarheid en een zware druk op de kernwinkelgebieden.  In twee pilootcases wordt een intergemeentelijke en interprovinciale aanpak ontwikkeld voor een duurzame aanpak van retail op de Vlaamse steenwegen. Hoe kan u een visie ontwikkelen voor deze locaties? Met welke instrumenten kunnen nieuwe ontwikkelingen tegengegaan worden? Hoe zorgt u voor een evenwichtige balans tussen kern en baanlinten? Verneem in deze interactieve workshop alles over het project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn'.
Begeleiding door Greet Castermans, Tom Dumez (provincie Antwerpen) en Silke Lemant (Provincie Oost-Vlaanderen)

4.       Het handelsvestigingsconvenant: richtlijnen en aandachtspunten
Het decreet IHB biedt relatief weinig houvast voor het 'nieuwe' concept handelsvestigingsconvenant.  We formuleren concrete richtlijnen en geven enkele (juridische) aandachtspunten mee. Wie kan een convenant afsluiten? Wat kan er wel of net niet in een convenant? Hoe kan u de overdraagbaarheid van de gemaakte afspraken maximaal garanderen? Aan welke vormelijke vereisten moet een convenant voldoen? We voorzien in deze sessie ook voldoende ruimte voor vraagstelling.

Begeleiding door advocatenkantoor Stibbe
14u30

Parallelle sessies – vervolg

Herhaling van de vier bovenstaande sessies. Elke deelnemer kan in totaal twee sessies volgen.

15u45Afsluitende receptie en netwerkmoment

 

Lees ook de volledige programmabrochure.  Inschrijven kan u via deze weg.

Met het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid - kortweg het decreet IHB - legde de Vlaamse Regering de krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel. Het is in de eerste plaats aan de gemeentebesturen om de doelstellingen van het decreet waar te maken: de handelskernen leef- en weerbaar maken, duurzame vestigingsmogelijkheden creëren voor complementaire handel buiten de kernen, een halt toeroepen aan verdere baanwinkelverlinting, ...

Nadat we u vorig jaar op het Platform Centrummanagement in primeur lieten kennismaken met het ontwerpdecreet, maken we nu de vertaalslag naar de praktijk
We starten met een korte opfrissing en een stand van zaken door Eline Horemans (Agentschap Innoveren & Ondernemen). Welke uitdagingen en opdrachten liggen op u te wachten? Hoe ver staat het met de gefaseerde inwerkingtreding van het decreet en de flankerende beleidsinitiatieven? Welke instrumenten zijn al of binnenkort beschikbaar?

Vervolgens gaan we dieper in op het nagelnieuwe afwegingskader dat kan gebruikt worden voor de beoordeling van vergunningsaanvragen, de opmaak of bijsturing van de gemeentelijke detailhandelsvisie en eventuele planningsinstrumenten.  Ingrid Schroyens (Idea Consult) en Filip Lagiewka (Omgeving) leiden u door dit nieuwe instrument. Zij hebben daarbij oog voor de samenhang tussen visie, planning en vergunning én voor de wisselwerking tussen economie en ruimtelijke ordening.  Zij leggen ook de link naar de vernieuwde feitenfiches als databron voor de monitoring van evoluties. Daarna schetst schepen Gilbert Lambrechts de visie en aanpak van de stad Beringen.  Hoe wil het Beringse bestuur het decreet en de bijhorende hefbomen inzetten in haar detailhandelsbeleid? Hoe kan het IHB bijdragen aan de ruimtelijk-economische uitdagingen op het vlak van detailhandel, zowel in de kern als in de periferie?

In de namiddag krijgt u de kans om tijdens interactieve sessies meer inzicht te verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare instrumenten.  U kan aan de slag gaan met het afwegingskader om (fictieve) vergunningsaanvragen te beoordelen en om in te schatten welke planningsinitiatieven wenselijk zijn om de detailhandel te sturen in overeenstemming met de beoogde doelstellingen.  U kan ook alles te weten komen over de intergemeentelijke aanpak die momenteel ontwikkeld wordt om de baanwinkellinten om te vormen tot enerzijds meer duurzame winkelconcentraties en anderzijds winkelarme of –vrije zones.  Of u kiest voor het ABC van de handelsvestigingsconvenanten en krijgt er uitgebreide richtlijnen en aandachtspunten mee over de opmaak van een convenant.

Bent u gemeentelijk bestuurder of ambtenaar economie, ruimtelijke ordening of stadsontwikkeling, en uw gemeente heeft enige ambitie op het vlak van detailhandel? Dan wil u deze Platformbijeenkomst niet missen om goed aan de slag te kunnen gaan met het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

 

Partners

Deze bijeenkomst van het Platform Centrummanagement wordt gerealiseerd in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de KVAB en de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

 

Het Platform Centrummanagement is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. De platformbijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het project ‘Kernversterkend Winkelbeleid van A tot Z’ van de VVSG, i.s.m. het Agentschap Innoveren & Ondernemen, en met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Hermesfonds.